سهم نذورات مورد نیازمجتمع فرهنگی باران جهت برپایی مراسم محرم ۱۴۰۰

هزینه بهداشتی

mask
0
سهم باقی مانده از ۱۰۰۰۰ سهم

قیمت هر سهم

۱۰۰۰ تومان

پذیرایی مراسم

۱۲٫jpg
0
سهم باقی مانده از ۵۰۰۰۰ سهم

قیمت هر سهم

9500 تومان

خرید گوسفند

۱۲۱
0
سهم باقی مانده از 23 گوسفند

قیمت هر سهم

30۰۰۰۰۰ تومان

هزینه های جاری

۲۳۴۲۳۴
0
سهم باقی مانده از 100هزار سهم

قیمت هر سهم

۱۰۰۰ تومان

نذر کتاب

۷۴۱
0
سهم باقی مانده از ۱۰۰۰ سهم

قیمت هر سهم

۲۰۰۰ تومان

هزینه های فرهنگی

۲۳۲
0
سهم باقی مانده از ۲۰۰۰۰ سهم

قیمت هر سهم

۱۰۰۰ تومان

هزینه LCD

۶۵۴۵۶
0
سهم باقی مانده از ۲۴۰ سهم

قیمت هر سهم

۱۰۰۰۰۰ تومان

خرید برنج

۲۳۴۲۳
0
سهم باقی مانده از 40000 سهم

قیمت هر سهم

۲۲۰۰۰ تومان

طراحی ، اجرا و پشتیبانی : آژانس تبلیغاتی مهرگان | 09126169252