سهم نذورات مورد نیازهیئت انصار الحسین علیه السلام

هزینه بهداشتی

۲۳۱
۰
سهم باقی مانده از ۳۰۰۰۰ سهم

قیمت هر سهم

۱۰۰۰۰ تومان

ساخت حسینیه

۶۳۱٫jpg
۰
سهم باقی مانده از ۱۵۰۰۰ سهم

قیمت هر سهم

۱۰۰۰۰۰ تومان

خرید حبه منزل دوم مجاور

۱۱۲۲٫jpg
۰
سهم باقی مانده از ۱۴۴ سهم

قیمت هر سهم

۴۱۵۰۰۰۰ تومان

هزینه فرهنگی

۶۵۲٫jpg
۰
سهم باقی مانده از ۱۵۰۰ سهم

قیمت هر سهم

۵۰۰۰۰ تومان

هیئت نوجوانان

۱۳۱۸۲٫jpg
۰
سهم باقی مانده از ۴۰۰ سهم

قیمت هر سهم

۵۰۰۰۰ تومان

سیستم سرمایشی و گرمایشی

۲۳۳٫jpg
۰
سهم باقی مانده از ۱۵۰۰ سهم

قیمت هر سهم

۱۰۰۰۰۰ تومان

طراحی ، اجرا و پشتیبانی : آژانس تبلیغاتی مهرگان | ۰۹۱۲۶۱۶۹۲۵۲